Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Houseconnect.nl Vof, KvK nummer 59262753

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden  wordt verstaan onder:

Houseconnect.nl Vof: Houseconnect.nl Vof, Dorpstraat 171, 2712 AH, Zoetermeer

1.2 Opdrachtgever: een rechtspersoon of natuurlijk persoon, die Houseconnect.nl Vof, opdracht heeft gegeven tot bemiddeling bij het zoeken naar woonruimte.

1.3 Verhuurder: een rechtspersoon of natuurlijk persoon die een of meerdere objecten  presenteert via o.a. Houseconnect.nl, voor de verhuur ervan.

 

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

2.1 Alvorens een overeenkomst tot stand komt, is de Opdrachtgever verplicht het inschrijfformulier voor woningzoekenden op de website van Houseconnect.nl (www.houseconnect.nl) , volledig en naar waarheid in te vullen.

2.2 Op het eerste verzoek van Houseconnect.nl dient de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

2.3 De bemiddelingsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Houseconnect.nl Vof, komt niet eerder tot stand dan door een onvoorwaardelijke akkoordbevinding van de algemene voorwaarden welke onlosmakelijk verbonden zijn met het inschrijfformulier voor Opdrachtgever dat te vinden is op de website van Houseconnect.nl onder de noemer/button  “aanmelden/woningzoekende”. Doormiddel van inschrijving heeft opdrachtgever kennis genomen van de algemene voorwaarden en bevindt zich akkoord met de inhoud.

 

Artikel 3: Werkzaamheden

3.1 Onder een opdracht tot verhuurbemiddeling wordt verstaan een opdracht door Opdrachtgever tot het verlenen van diensten met betrekking  tot de bemiddeling van Houseconnect.nl Vof in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een Verhuurder.

3.2 Houseconnect.nl zal haar werkzaamheden aanvangen, nadat Opdrachtgever zich volledig en waarheidsgetrouw heeft ingeschreven al woningzoekende.

3.3 De werkzaamheden van Houseconnect.nl  bestaan uit: het trachten de Opdrachtgever in contact te brengen met (een) verhuurder(s) van woonruimte, het begeleiden van de Opdrachtgever bij het bezichtigen  alsmede het opmaken van de huurovereenkomst conform de afspraken die tussen de Opdrachtgever en een Verhuurder  worden gemaakt. Op deze en niet op andere werkzaamheden ziet de bemiddelingsvergoeding als bedoeld in artikel 4.

3.4 Houseconnect.nl Vof  zal zich bij de uitvoering van haar werkzaamheden, in het bijzonder richten op het leggen van de contacten tussen de Opdrachtgever en (de) potentiele aanbieder (s) van woonruimte, en naar redelijkheid inspannen. Op Houseconnect.nl rust geen verplichting een huurovereenkomst tot stand te brengen. Alle bemiddelingsactiviteiten die Houseconnect.nl Vof voor de Opdrachtgever verricht, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend. De Opdrachtgever kan hieraan op geen enkele wijze rechten ontlenen.

3.5 De Opdrachtgever weet en stemt ermee in dat HouseConnect.nl Vof niet kan instaan voor de juistheid van de door de aanbieder van woonruimte opgegeven feitelijke of juridische status of kenmerken van de aangeboden woonruimte.

3.6 Houseconnect.nl Vof is uitdrukkelijk niet gehouden de Opdrachtgever op enigerlei wijze te informeren over de geldende wettelijke huurregels, de gemeentelijke- of andere regelgeving ten aanzien van de woonruimte. De Opdrachtgever heeft in deze te waken voor zijn eigen belangen.

3.7 Houseconnect.nl Vof is uitdrukkelijk niet gehouden om de afspraken die de Opdrachtgever met de Verhuurder in de huurovereenkomst maken of willen maken, voorafgaand of na het sluiten daarvan te toetsen aan de geldende wettelijke huurregels, de gemeentelijke- of andere regelgeving. Te allen tijde draagt de Opdrachtgever zelf de feitelijke en juridische consequenties van de door hem met de aanbieder van woonruimte gemaakte afspraken.

3.8 Indien de Opdrachtgever in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een woonvergunning is verreist, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van de Opdrachtgever zelf.

3.9 Het is de Opdrachtgever op straffe van een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van €2.500,00 niet toegestaan de Verhuurder op wat voor manier dan ook rechtstreeks te benaderen zonder tussenkomst van Houseconnect.nl. Alsdan eindigt de bemiddeling voor Houseconnect.nl Vof.

 

Artikel 4: Betaling

4.1 Indien uit de door Houseconnect.nl gedane bemiddeling in opdracht van de Opdrachtgever resulteert in een huurovereenkomst, is Opdrachtgever aan Houseconnect.nl bemiddelingskosten verschuldigd op of uiterlijk een dag na acceptatie, welke binnen 24 uur per bank voldaan dient te worden.

4.2 De bemiddelingskosten die Opdrachtgever aan Houseconnect.nl vof dient te voldoen, zijn gelijk aan eenmaal het maandelijks te betalen huurbedrag aan Verhuurder. Bedragen zijn te vermeerderen met 21 % BTW.

4.3 De in artikel 4.2 genoemde bemiddelingskosten zijn eenmalig aan Houseconnect.nl Vof  verschuldigd en dienen voor ondertekening van de huurovereenkomst per bank te zijn voldaan op rekeningnummer: NL44INGB0006301124 t.n.v. Houseconnect.nl Vof te Zoetermeer.

4.4 De Opdrachtgever is het pas toegestaan de woonruimte te betrekken als alle kosten zijn voldaan.

4.5 Eventuele  gerechtelijke kosten of buitenrechtelijke kosten zullen bij het niet voldoen van de bemiddelingskosten voor rekening van de Opdrachtgever komen.

4.6 Indien er tussen de Opdrachtgever en Houseconnect.nl een overeenkomst  is gesloten, schriftelijk dan wel mondeling, betreffende de aanhuur van een woning dan is dit bindend. Mocht Opdrachtgever om wat voor een reden dan ook afzien van aanhuur, dan is Opdrachtgever aan Houseconnect.nl Vof, eenmalig annuleringskosten a € 250,00  exclusief 21 % B.T.W verschuldigd. Restitutie van betalingen is niet mogelijk.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 De Opdrachtgever vrijwaart Houseconnect.nl voor alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Houseconnect.nl Vof, voor de Opdrachtgever worden of zijn verricht. De Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de afspraken die hij met de Verhuurder maakt.

5.2 Houseconnect.nl Vof, is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop een Verhuurder na ondertekening van een huurcontract, zijn verplichtingen als verhuurder van woonruimte nakomt. Opdrachtgever dient zich te allen tijde rechtstreekst tot de Verhuurder te wenden.

5.3   Houseconnect.nl Vof is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de Opdrachtgever zijn verplichting als huurder uit een tussen hem en een Verhuurder gesloten huurovereenkomst nakomt.

5.4 Houseconnect.nl Vof  is niet aansprakelijk voor onjuistheden en geschillen die voortvloeien uit een onjuiste opgave van de juridische of feitelijke status van een woning door de Verhuurder in het licht van de geldende huurrechtregels, gemeentelijke- of andere regelgeving.

5.5 Houseconnect.nl Vof, is niet aansprakelijk voor geschillen die ontstaan naar aanleiding van een beroep van de Opdrachtgever op huurrechtwetgeving of gemeentelijke- of andere regelgeving welke ingrijpt in de gesloten huurovereenkomst.

5.6 Houseconnect.nl Vof is niet aansprakelijk voor de omstandigheid dat Opdrachtgever in zijn relatie tot de Verhuurder niet heeft gewaakt voor zijn eigen belangen in het kader van de gelden huurrechtregels, gemeentelijke- of andere regelgeving.

5.7 Alle genoemde prijzen en teksten op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone